Home

UPCOMING EVENTS

Home

Jeugdevenement 3 september

Festiviteiten voor de jeugd komen aan bod!

lees meer…..

Onderstaand…

Home

Jeugdevenement 20 september

Verjaardagsfeestje Welpen en WK

Informatie volgt

 

Home

Reünie  SDO 100 jaar

De goede oude tijd, hoe zat het ook al weer…

lees meer…..

Onderstaand..

Koop uw loten !!

Loten verkoop is begonnen!

lees meer…..

Na onderstaande trailer..

Sport- en speldag

Home

Uitnodiging reünie  SDO 100 jaar

Beste sportvrienden,
Mochten jullie het nog niet weten, SDO bestaat dit jaar 100 jaar !!!Dit vieren wij met een jaar lang activiteiten voor jong en oud. Ter ere van het 100-jarig bestaan organiseren wij voor alle leden en zeker oud-leden welke SDO nog een warm hart toedragen een reünie in een grote feesttent op het SDO-terrein op vrijdagavond  10 november 2017.
Die avond is de officiële receptie, en worden alle gasten ontvangen, met daarnaast alle vrijwilligers, sponsoren en uiteraard de reünisten.
Wij denken dan aan (oud)spelers (voetbal, handbal, gym),  leiders, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers, bestuursleden  etc….  Lijkt het jullie leuk om deze reünie-avond mee te maken en alle oud SDO bekenden te zien en te spreken, dan ben je van harte welkom.
Op deze avond zijn er vele mooie oude foto’s en plakboeken te bewonderen. Tevens is er een Wall of Fame met oude foto’s. Heb je nog oude foto’s of oude SDO-spullen die we mogen tonen (foto’s scannen we en krijg je gelijk terug, spullen maken we afspraken over) laat het ons weten.
Meld je voor de reünie zo spoedig mogelijk aan door een mailtje te sturen naar: evenementen@sdobussum100jaar.nl onder vermelding van je naam, email en telefoonnummer.  Geeft tevens aan of je nog foto’s of spullen voor de Wall of Fame hebt.
Heb je verder nog in jouw vrienden- en/of kennissenkring  SDO bekenden geef dit dan door en mail  ook hun naam, email en telefoonnummer door aan evenementen@sdobussum100jaar.nl, of spoor ze aan dit zelf te doen.
Voor informatie over het 100 jarig bestaan en allerlei gerelateerde evenementen kun je terecht op de SDO100jaar website te benaderen via onze SDO website (www.sdobussum.nl)  door rechtsboven op de home pagina te “klikken” op het LOGO SDO-100jaar.
We hopen je/jullie te kunnen begroeten op 10 november,

Jubileumcommissie reünie  SDO
ZEGT HET VOORT !!!     ZEGT HET VOORT !!!   ZEGT HET VOORT !!!!

De SDO 100 jaar loterij is van start gegaan. De loten met als hoofdprijs een Toyota Aygo kunnen vanaf 13 mei worden gekocht, de loten kosten € 10,00 per stuk. In samenwerking met Toyota Toonen wordt de hoofdprijs ter beschikking gesteld. De trekking is op zondag middag 12 November 2017 in de grote tent op veld 5 met veel muziek en entertainment. Daar zal door de notaris de prijzen worden getrokken. Naast de Aygo kan er ook een playstation een flatscreen een fiets etc. worden gewonnen. De loten zijn te koop bij de Fanshop, Anja Steenvoorden, Olga Fokker, Cindy Smeekes, Eddy Groenewegen, Hans Fokker, Ronald Elenbaas, Gert-Jan Splinter en John van Gog. Loten bestellen via de mail evenementen@sdo100jaar.nl kan ook.

VERKOOP van de loten is begonnen

ACTIE: loten verkoop “SDO 100 jaar” door de jeugd
Op 4 September is de loten verkoop actie voor de jeugd begonnen. De loten kosten € 10,= per stuk met als hoofdprijs een Toyota Aygo. Daarnaast zijn er verschillende prijzen te winnen zoals een flat screen TV, een fiets, en diverse kleinere prijzen. De opbrengst wordt in zijn geheel besteed aan het jubileum feestweekend van 10, 11 en 12 november 2017!

Alle jeugdteams zullen samen met hun begeleiders proberen om zo veel mogelijk loten te verkopen aan familie, vrienden, buren, kennissen etc.  Het team met de meest verkochte loten wint een “SDO 100 jaar” jack, zie etalage SDO Fanshop. Ale spelers of speelsters inclusief de begeleiding van het winnende team ontvangt zo’n jack. De bekendmaking van het winnende team en de trekking van de loterij prijzen is op zondagmiddag 12 november vanaf 15.00 uur in de tent op veld 5. Entree is gratis en toegankelijk voor alle belangstellenden, dus neem je familie, vrienden, buren, kennissen etc. mee

 Het wordt een knallend afsluitend jubileum feest met veel muziek en optredens voor jong en oud.

Namens de jubileum commissie “SDO 100 jaar”

P.S. ingevulde lijsten gaan terug naar de penningmeester en kunnen ingeleverd worden in de commissiekamer van SDO tot en met 31 oktober 2017.

 

Loterij ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van R.K.V.V. S.D.O – Spelreglement

Artikel 1. Toepasselijkheid
Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten (verkochte loten) die worden gesloten tussen de R.K.V.V. S.D.O.  (hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan de incidentele loterij ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging. (hierna te noemen: deelnemer(s)).

Artikel 2. Vergunning
Aan Organisator is op 4 mei 2017 een incidentele kansspelvergunning verleend voor het organiseren van de loterij door de Kansspelautoriteit onder nummer 10770.

Artikel 3. Begunstigde
3.1       De loterij wordt georganiseerd door de R.K.V.V. S.D.O.
3.2       De netto opbrengst van de loterij komt ten goede aan diverse projecten ter verbetering van faciliteiten van de vereniging en het sportpark.

Artikel 4. Aantal loten en prijs per lot
Gedurende de periode 13 mei 2017 tot en met 11 november 2017 worden er maximaal 7.000 loten verkocht voor € 10,00 per lot.

Artikel 5. Deelname
5.1       Loten kunnen worden gekocht bij diverse aangewezen personen binnen de vereniging en in de Fanshop op het sportpark. Interesse in de aankoop van loten kan ook kenbaar worden gemaakt door middel van een email aan: penningmeesterbestuur@sdobussum.nl.
5.2       Deelnemer dient bij het kopen van een lot de volgende gegevens in te vullen: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, mobiele telefoonnummer en emailadres.
5.3       Aan de loterij kan worden deelgenomen door contante betaling of door het afgeven van een machtiging aan de Organisator tot afschrijving van het (de) verschuldigde bedrag(en) ten laste van het bankrekeningnummer van de deelnemer.
5.4       Deelname aan de loterij geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door de Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.

Artikel 6. Prijzenpakket
Op 12 november 2017 vindt er een trekking plaats uit de verkochte deelnamebewijzen (loten).
6.1       De trekking heeft het volgende prijzenpakket:

  • Hoofdprijs: 1 x Toyota Aygo
  • Tweede prijs: 1 x Flatscreen
  • Derde prijs: 1 x Fiets
  • Vierde en verder: diverse kleinere prijzen

6.2       Per deelnamebewijs (lot) kan maximaal één prijs worden gewonnen.

Artikel 7 Bekendmaking van de winnende lotnummers
7.1       De Organisator maakt het winnende lotnummer van de loterij bekend door middel van een live-trekking op het sportpark van de voetbalvereniging R.K.V.V. S.D.O., Abraham Kuyperlaan 7 te Bussum. De trekkingsuitslag wordt nadien tevens gepubliceerd op: www.sdobussum.nl.
7.2       Aanwijzing van de winnaars van de prijzen vindt plaats te Bussum op 12 november 2017 door de penningmeester van R.K.V.V. S.D.O. onder toezicht en registratie van een notaris.
7.3       Aan gepubliceerde, van de door de notaris geregistreerde afwijkende, uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemer dient zelf aan de hand van de bekendmaking van de winnende lotnummers te controleren of deelnemer een prijs heeft gewonnen.

Artikel 8 Verkrijgen en afhandeling van een prijs
Winnaars van de prijzen kunnen zich melden bij de Organisator. Prijzen worden uitgegeven aan de toonder van het originele lot. Afhandeling van de prijzen vindt hierna in overleg plaats.

Artikel 9 Minimum leeftijd
9.1       Deelnemers aan de loterij dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
9.2       Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de loterij heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1    Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor het (de) desbetreffende loterij(en) berust bij de deelnemer. Organisator aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
10.2    Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.
10.3    Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

Artikel 11 Klachten
Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan Organisator, gevestigd te Bussum. R.K.V.V. S.D.O, Postbus 1328, 1400 BH Bussum. http://www.sdobussum.nl/contact.

Artikel 12 Algemene bepalingen
12.1    Deelname aan de loterij betekent instemming met dit reglement.
12.2    In gevallen waarin dit spelreglement niet voorziet beslist de Organisator.
12.3    Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.
12.4    Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar voor geld.
12.5    Het recht op uitgifte van een prijs vervalt op 11 november 2018.
12.6    Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
12.7    In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
12.8    In het geval dat er minder dan 3500 loten worden verkocht, behoudt de Organisator zich het recht voor om de loterij te annuleren. Deelnemers kunnen zich in dit geval melden bij de vereniging. Alleen na het tonen van een origineel lot zal worden overgegaan tot restitutie van het betaalde bedrag.
12.9    Op de loterij ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K.V.V. S.D.O is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de loterij voortvloeien worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.

Langs de lijn met Joop Deel II

In dit drieluik vertelt Joop Overman over SDO. De gesprekken zijn opgenomen langs de lijn en komen recht uit het hart.
Hierbij deel II.

Joop, als oud speler van het eerste, wat betekenen de supporters voor je?

Joop: Als supporter kan je bij SDO overal terecht langs de lijn, ik heb er voor gekozen om aan de overkant te staan om te kijken en wat te ouwehoeren. Er is een overdekte tribune en de heuvel. Als echte SDO’ers toon je respect en roep je elkaar tot de orde. “Doe effe normaal” is dan ook normaal en kan je gewoon zeggen. We letten op elkaar.

“Haal hem es van die koude grond af jongens!, alleen als ie het zelf kan”, Joop is weer betrokken bij het spel.

Joop, wat is je persoonlijk het meest bijgebleven met wat je hebt meegemaakt bij SDO?
 
Joop: Oh man, dat is zo veel!. Er is geen mooiste herinnering maar er steken er een paar boven uit. Een van de mooiere dingen is het voetballen met je twee zoons. Dar was zooo eindeloos. En daar kan je zoveel momentjes over noemen en wat er uitsteekt.

En wat prachtig is geweest, na 15 jaar in het eerste, was dat je ging zakken naar 2, altijd iets kunnen betekenen. Je zakte naar 3, je zakte naar 4, waar ik trouwens hele goede herinneringen aan heb. Erik speelde toen ook bij ons in het team, oh nee, dat was niet het vierde dat was lager….haha.

Het werd pas echt leuk toen we met ons team het voetbal van Ajax gingen spelen zoals verdedigers Krol en Suurbier de achterlijn gingen halen. Toen ging er een wereld voor me open. Je mocht opeens een stukje verder… Was mooi man!

Een aantal jaar geleden noemde je Ronald Heerschop de beste voetballer waarmee je ooit gespeeld hebt?

Joop: Ja,… hij hoort zeker bij de toppers waarmee ik gespeeld heb, dat is 100% juist. Zijn er nog wel een paar geweest die in de buurt kwamen maar Ronald was gewoon een allround voetballer, die zag het spel, ja dat was prima. We hebben nog een paar jongens gehad die goed konden voetballen, maar ……..

“jeeeezz, wat een goal man!”

Joop is weer afgeleid.

In Maart deel III

 

50 jarig bestaan SDO

Home

Joop overman, L. de Ree, Johan de Jong, Ton Brouwer, Henk Brouwer, Wil de Ridder, Bertus Steenvoorden, ?, Ben Eijpe, de Ruyter, Tetteroo, Chris Smeekes, Wim van Dinteren en Joop Eijpe op Sportpark Zuid

Ontmoet ons  

SDO Bussum 100 Jaar Team

voor alle leden klik op een van de teamleden 

 

HANSIE HANSIE 

komt graag bij langs!

Heb je een leuk item? Neem dan contact op!

Presentatie Hansie Hansie

Social Media

volg ons op Facebook, Youtube en Twitter

Facebook

SDO facebook

Youtube

Twitter

twitter sdo

Contact

Wil je een bijdrage leveren of heb je een idee. 

Neem dan contact met ons op!