SDO 100 jaar
SDO 100 jaar

Winnende nummers van de Loterij SDO 100 jaar

De winnaars kunnen zich met hun lot bij SDO in de commissiekamer melden bij Eddy Groenewegen, om de prijs in ontvangst te nemen. Eddy is doordeweeks elke dag van 17.00 tot 19.00 uur beschikbaar.

nrprijs        Lotnummer          Opgehaald
1Auto1717JA
2Fiets1974nog niet
3TV UHD TV 4k1882nog niet
4Playstation PS40475nog niet
5Numatic stofzuiger1566nog niet
6Numatic stofzuiger0015JA
7Tristar Kitchen Machine1391JA
8Exquisit Koolbox2240nog niet
9Tristar Crispy Fryer XL1675nog niet
10Tristar Coolbox1918nog niet

Jeugdteam, met de meest verkochte loten, JO12-1

SDO 100 jaar

Piet van Alphen, winnaar van de Toyota Aygo

SDO 100 jaar

Michel Hummeling, winnaar van de Stofzuiger

SDO 100 jaar

Sven Peereboom, winnaar van een Keukenapparaat

SDO 100 jaar

Reglement Loterij

Loterij ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van R.K.V.V. S.D.O – Spelreglement

Artikel 1. Toepasselijkheid
Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten (verkochte loten) die worden gesloten tussen de R.K.V.V. S.D.O.  (hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan de incidentele loterij ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging. (hierna te noemen: deelnemer(s)).

Artikel 2. Vergunning
Aan Organisator is op 4 mei 2017 een incidentele kansspelvergunning verleend voor het organiseren van de loterij door de Kansspelautoriteit onder nummer 10770.

Artikel 3. Begunstigde
3.1       De loterij wordt georganiseerd door de R.K.V.V. S.D.O.
3.2       De netto opbrengst van de loterij komt ten goede aan diverse projecten ter verbetering van faciliteiten van de vereniging en het sportpark.

Artikel 4. Aantal loten en prijs per lot
Gedurende de periode 13 mei 2017 tot en met 11 november 2017 worden er maximaal 7.000 loten verkocht voor € 10,00 per lot.

Artikel 5. Deelname
5.1       Loten kunnen worden gekocht bij diverse aangewezen personen binnen de vereniging en in de Fanshop op het sportpark. Interesse in de aankoop van loten kan ook kenbaar worden gemaakt door middel van een email aan: penningmeesterbestuur@sdobussum.nl.
5.2       Deelnemer dient bij het kopen van een lot de volgende gegevens in te vullen: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, mobiele telefoonnummer en emailadres.
5.3       Aan de loterij kan worden deelgenomen door contante betaling of door het afgeven van een machtiging aan de Organisator tot afschrijving van het (de) verschuldigde bedrag(en) ten laste van het bankrekeningnummer van de deelnemer.
5.4       Deelname aan de loterij geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door de Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.

Artikel 6. Prijzenpakket
Op 12 november 2017 vindt er een trekking plaats uit de verkochte deelnamebewijzen (loten).
6.1       De trekking heeft het volgende prijzenpakket:

  • Hoofdprijs: 1 x Toyota Aygo
  • Tweede prijs: 1 x Flatscreen
  • Derde prijs: 1 x Fiets
  • Vierde en verder: diverse kleinere prijzen

6.2       Per deelnamebewijs (lot) kan maximaal één prijs worden gewonnen.

Artikel 7 Bekendmaking van de winnende lotnummers
7.1       De Organisator maakt het winnende lotnummer van de loterij bekend door middel van een live-trekking op het sportpark van de voetbalvereniging R.K.V.V. S.D.O., Abraham Kuyperlaan 7 te Bussum. De trekkingsuitslag wordt nadien tevens gepubliceerd op: www.sdobussum.nl.
7.2       Aanwijzing van de winnaars van de prijzen vindt plaats te Bussum op 12 november 2017 door de penningmeester van R.K.V.V. S.D.O. onder toezicht en registratie van een notaris.
7.3       Aan gepubliceerde, van de door de notaris geregistreerde afwijkende, uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemer dient zelf aan de hand van de bekendmaking van de winnende lotnummers te controleren of deelnemer een prijs heeft gewonnen.

Artikel 8 Verkrijgen en afhandeling van een prijs
Winnaars van de prijzen kunnen zich melden bij de Organisator. Prijzen worden uitgegeven aan de toonder van het originele lot. Afhandeling van de prijzen vindt hierna in overleg plaats.

Artikel 9 Minimum leeftijd
9.1       Deelnemers aan de loterij dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
9.2       Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de loterij heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1    Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor het (de) desbetreffende loterij(en) berust bij de deelnemer. Organisator aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
10.2    Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.
10.3    Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

Artikel 11 Klachten
Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan Organisator, gevestigd te Bussum. R.K.V.V. S.D.O, Postbus 1328, 1400 BH Bussum. http://www.sdobussum.nl/contact.

Artikel 12 Algemene bepalingen
12.1    Deelname aan de loterij betekent instemming met dit reglement.
12.2    In gevallen waarin dit spelreglement niet voorziet beslist de Organisator.
12.3    Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.
12.4    Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar voor geld.
12.5    Het recht op uitgifte van een prijs vervalt op 11 november 2018.
12.6    Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
12.7    In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
12.8    In het geval dat er minder dan 3500 loten worden verkocht, behoudt de Organisator zich het recht voor om de loterij te annuleren. Deelnemers kunnen zich in dit geval melden bij de vereniging. Alleen na het tonen van een origineel lot zal worden overgegaan tot restitutie van het betaalde bedrag.
12.9    Op de loterij ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K.V.V. S.D.O is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de loterij voortvloeien worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.

Langs de lijn met Joop Deel II

In dit drieluik vertelt Joop Overman over SDO. De gesprekken zijn opgenomen langs de lijn en komen recht uit het hart.
Hierbij deel II.

Joop, als oud speler van het eerste, wat betekenen de supporters voor je?

Joop: Als supporter kan je bij SDO overal terecht langs de lijn, ik heb er voor gekozen om aan de overkant te staan om te kijken en wat te ouwehoeren. Er is een overdekte tribune en de heuvel. Als echte SDO’ers toon je respect en roep je elkaar tot de orde. “Doe effe normaal” is dan ook normaal en kan je gewoon zeggen. We letten op elkaar.

“Haal hem es van die koude grond af jongens!, alleen als ie het zelf kan”, Joop is weer betrokken bij het spel.

Joop, wat is je persoonlijk het meest bijgebleven met wat je hebt meegemaakt bij SDO?
 
Joop: Oh man, dat is zo veel!. Er is geen mooiste herinnering maar er steken er een paar boven uit. Een van de mooiere dingen is het voetballen met je twee zoons. Dar was zooo eindeloos. En daar kan je zoveel momentjes over noemen en wat er uitsteekt.

En wat prachtig is geweest, na 15 jaar in het eerste, was dat je ging zakken naar 2, altijd iets kunnen betekenen. Je zakte naar 3, je zakte naar 4, waar ik trouwens hele goede herinneringen aan heb. Erik speelde toen ook bij ons in het team, oh nee, dat was niet het vierde dat was lager….haha.

Het werd pas echt leuk toen we met ons team het voetbal van Ajax gingen spelen zoals verdedigers Krol en Suurbier de achterlijn gingen halen. Toen ging er een wereld voor me open. Je mocht opeens een stukje verder… Was mooi man!

Een aantal jaar geleden noemde je Ronald Heerschop de beste voetballer waarmee je ooit gespeeld hebt?

Joop: Ja,… hij hoort zeker bij de toppers waarmee ik gespeeld heb, dat is 100% juist. Zijn er nog wel een paar geweest die in de buurt kwamen maar Ronald was gewoon een allround voetballer, die zag het spel, ja dat was prima. We hebben nog een paar jongens gehad die goed konden voetballen, maar ……..

“jeeeezz, wat een goal man!”

Joop is weer afgeleid.

In Maart deel III

 

50 jarig bestaan SDO

SDO 100 jaar

Joop overman, L. de Ree, Johan de Jong, Ton Brouwer, Henk Brouwer, Wil de Ridder, Bertus Steenvoorden, ?, Ben Eijpe, de Ruyter, Tetteroo, Chris Smeekes, Wim van Dinteren en Joop Eijpe op Sportpark Zuid

Ontmoet ons  

SDO Bussum 100 Jaar Team

voor alle leden klik op een van de teamleden 

 

HANSIE HANSIE 

komt graag bij langs!

Heb je een leuk item? Neem dan contact op!

Presentatie Hansie Hansie

Social Media

volg ons op Facebook, Youtube en Twitter

Facebook

SDO facebook

Youtube

Twitter

twitter sdo

Contact

Wil je een bijdrage leveren of heb je een idee. 

Neem dan contact met ons op!